Regulamin sklepu internetowego

https://pracowniaswiadomychemocji.pl/index.php/pracuj-ze-mna/

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie UMÓWIENIA KONSULTACJI, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy.

§ 1 Definicje 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 
1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, 
2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym, 
3. POCK– osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również Kupującym, 
4. Regulamin – niniejszy regulamin, 
5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://pracowniaswiadomychemocji.pl/index.php/pracuj-ze-mna/, 
6. Sprzedawca – PRACOWNIA ŚWIADOMYCH EMOCJI MALWINA KOŁACZKOWSKA, Marianki 7D, 87-880 Marianki, NIP: 8882826840, REGON: 384020137, E-mail: [email protected], Numer telefonu: 723892505.

§ 2 Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu usług, uwidocznionych na stronach Sklepu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Kupującego.
Wystarczające są: 
- dostęp do Internetu, 
- standardowy, aktualny system operacyjny, 
- standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies, 
- posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. 
6. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto. 
7. W przypadku informowania o obniżeniu ceny usługi, Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę konsultacji realizowaną za pomocą środków elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się na odległość.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

§ 4 Składanie zamówienia

1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego usług. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu i polityki prywatności, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu czy polityki prywatności, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą e-mailowo.
2. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
3. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z wcześniejszym postanowieniem.
4. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie.
5. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w momencie złożenia zamówienia.
6. Złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. 

§ 5 Płatność 

1. Zasady realizacji zamówionych usług są opisane w dalszej części Regulaminu. 
2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. 
3. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez: 
- system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu, 
- system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro SA z siedzibą w Poznaniu. 
4. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 6 Realizacja zamówienia 

1. Realizacja zamówienia w przedmiocie usługi następuje poprzez wykonanie usługi zgodnie z opisem zawartym w Sklepie. Zakres świadczeń, do których jest zobowiązany Sprzedawca, wynika z opisu usługi dostępnego w Sklepie. W razie wątpliwości co do zakresu świadczeń Sprzedawcy, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przed złożeniem zamówienia. 
2. Sprzedawca jest zobowiązany wykonać usługę z należytą starannością. 
3. Termin wykonania usługi może wynikać z wyboru Kupującego na etapie składania zamówienia lub z późniejszych, zgodnych ustaleń stron. Zmiana terminu wykonania usługi wymaga zgody obu stron. 
4. Kupującemu przysługuje jednorazowa zmiana terminu realizacji usługi po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedawcą e-mailowo lub telefonicznie i ustaleniem nowego dogodnego terminu i godziny dla Sprzedawcy i Kupującego.
5. Jeżeli Sprzedawca pozostawał w gotowości do wykonania usługi, natomiast Kupujący nie skorzystał z usługi z przyczyn leżących po swojej stronie (np. nie pojawił się w ustalonym terminie), Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu zapłaconego wynagrodzenia, z uwzględnieniem właściwych przepisów konsumenckich w stosunku do Konsumentów lub POCK.

§ 7 Odstąpienie od umowy 

1. Konsument oraz POCK, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy. 
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy: - o świadczenie usług, za które Konsument lub POCK jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub POCK, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcą utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; 
3. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub POCK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. 
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub POCK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 8 Odpowiedzialność Sprzedawcy 

1. Klient może złożyć reklamacje pisząc na adres e-mail: [email protected]
Reklamacja będzie rozpatrzona drogą elektroniczną w ciągu 14 dni. 

§ 9 Odpowiedzialność Sprzedawcy 

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za nie wykonanie usługi. 
2. Odpowiedzialność za nie wykonanie usługi jest ograniczona do kwoty wynagrodzenia należnego Sprzedawcy za wykonanie usługi. 

§ 10 Dane osobowe i pliki cookies 

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu.
Link do polityki prywatności: https://pracowniaswiadomychemocji.pl/index.php/polityka-prywatnosci/

§ 11 Postanowienia końcowe 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany. 
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe. 
3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby lub stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. 
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2023-11-14